Termékek Menü

Adatkezelési szabályzat

I. BEVEZETÉS

1. A jelen Adatkezelési Szabályzat (a továbbiakban: „Adatvédelmi Szabályzat”) célja, hogy rögzítse a Magyar Természetjáró Szövetség (nyilvántartási szám: 01-02-0000049, székhely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 31. II/3., a továbbiakban: „Adatkezelő”), által alkalmazott adatvédelmi, illetőleg adatkezelési elveket valamint az Adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

2. Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat hatálya kizárólag az Adatkezelő által üzemeltetett www.turistashop.hu használatához szükséges, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét a webáruház igénybevétele során.

3. Jelen Szabályzat kialakításánál az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grt.”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ekertv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezéseit.

II. ADATKEZELŐ ADATI

1. 

Az Adatkezelő neve: Magyar Természetjáró Szövetség (a továbbiakban: „Adatkezelő”)

Az Adatkezelő székhely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 31.

Az Adatkezelő telefonszáma: +36-1-311-2467

Az Adatkezelő e-mail címe: info@termeszetjaro.hu

Az adatkezelő postacím: 1244 Budapest, Pf.: 846.

Honlap: www.turistashop.hu

2. Adatkezelő jogosult az általa kezelt adatokat az adatkezelés céljának megvalósítása érdekében adatfeldolgozás céljából jelen Adatkezelési Szabályzatban megjelölt adatfeldolgozóknak átadni. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

3. Az Adatkezelő a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott adatfeldolgozók közül a V-NEGRA Kft.-nek a webáruház működésével és igénybevételével kapcsolatos feladataiknak zavartalan ellátása céljából admin hozzáférést enged a webáruház szerveréhez, amelyen keresztül a V-NEGRA Kft. a megrendelések összeállításához és a szállításhoz szükséges felhasználói adatokat megismerheti.

III. FELHASZNÁLÓK KÖRE

1. Felhasználónak minősül aki a webáruház igénybevétele során regisztrál és a regisztráció során megadott adataival igénybe veszi a webáruház által nyújtott, webáruház használatát szabályozó általános szerződési feltételek szerinti szolgáltatásait. Felhasználónak minősül az is, aki a webáruházat regisztráció nélkül veszi igénybe és aki jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el azzal, hogy a webáruházat információszerzés céljából vagy regisztráció nélküli vásárlás céljából felkeresi.

2. A 16. életévét be nem töltött kiskorú természetes személy felhasználók és egyéb cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt álló felhasználók hozzájárulását tartalmazó nyilatkozatainak érvényességéhez törvényes képviselőjük (általában a szülő) beleegyezése vagy jóváhagyása is szükséges, ezért az ő sikeres regisztrációjuk vagy a webáruház használatuk előfeltétele a törvényes képviselő beleegyezésének vagy jóváhagyásának megszerzése. A 16. életévét be nem töltött kiskorú vagy egyéb okból korlátozottan cselekvőképes természetes személy felhasználó regisztrációját és a webáruház használatát ennek megfelelően az Adatkezelő úgy értelmezi, hogy a webáruház igénybevételéhez és használatához előzetesen beszerezte törvényes képviselőjének beleegyezését, illetve jóváhagyását, amely a felhasználó tevékenységéért történő teljes felelősségvállalást is magában foglalja és azt az Adatkezelő kérésére bármikor az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja. A cselekvőképtelen (14 év alatti vagy cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló) felhasználó a webáruházban önállóan nem regisztrálhat, nyilatkozatokat nem tehet, nevében törvényes képviselője (általában a szülő) regisztrálhat és tehet jognyilatkozatokat és a felhasználói tevékenységért ő vállalja a felelősséget.

IV. COOKIE-K

1. A webáruház weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató a látogató, azaz a felhasználó számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén kerülnek elküldésre a látogató, azaz a felhasználó számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának ténye és ideje kerül tárolásra, semmilyen más információt nem. Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: a külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha az érintett, azaz a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg az érintett, azaz a felhasználó részére külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. Az érintettek, azaz felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti az érintett, azaz a felhasználó számára, hogy a Network Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.) A letiltást követően a felhasználók számára nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.

2. Alkalmazott cookie-k:

• Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

• Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

• Jelszóval védett munkamenethez használt cookie.

• Bevásárlókosárhoz szükséges cookie.

• Biztonsági cookie.

3. Külső szerverek segítik a webáruház weboldalának látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani a felhasználó részére. Elérhetőségük: www.google.com/analytics

4. Amennyiben az érintett, azaz a felhasználó nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, a felhasználónak telepíteni kell a böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt. A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

• hogyan lehet letiltani a cookie-kat,

• hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy

• hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy

• hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

V. A REGISZTRÁCIÓVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés hátterét, azaz jogalapját az Infotv. és Ptk. jelenti. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban a felhasználó, azaz a vásárló hozzájárulása.

2. Az adatkezelés célja

A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni).

A kezelt adatok köre: név, lakcím, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, regisztráció időpontja.

3. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig tart.

VI. A MEGRENDELÉSSEL ÉS A SZÁMLÁZÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés hátterét, azaz jogalapját az Infotv. és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Sztv.”) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban a felhasználó, azaz a vásárló hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, és az Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

2. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az Adatkezelő által üzemeltetett webáruházban elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, továbbá a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdálkodónak (Adatkezelőnek) a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

A kezelt adatok köre: név, lakcím, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, megvásárolt termék és annak jellemzői, vásárlás időpontja.

3. Az adatkezelés időtartam

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását a felhasználó visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

VII. AZ ÁRUSZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés hátterét, azaz jogalapját az Infotv. előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban a felhasználó hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: név, lakcím, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, megvásárolt termék és annak jellemzői, vásárlás időpontja.

2. Az adatkezelés célja

Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt áru a felhasználó igényeinek megfelelően az Adatkezelő szerződéses partnerein keresztül a felhasználó részére kiszállításra kerüljön.

3. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

VIII. A HÍRLEVÉL IGÉNYBEVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló Infotv. és a Grt. jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban a felhasználó hozzájárulása.

2.Az adatkezelés célja

Az adat kezelésének célja az, hogy a felhasználó értesüljön a legfrissebb és legjobb ajánlatokról, akciókról. A hírlevélben nem csak az Adatkezelő, hanem más partnerek, gazdasági társaságok reklámjait is elhelyezheti, azonban számukra a felhasználó személyes adatait nem kerülnek átadásra, nem kerülnek továbbításra.

A kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám

3. Az adatkezelés időtartam

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

IX. TOVÁBBI ADATKEZELÉS

1. Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

2. A hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja

3. A személyes adatokat az Adatkezelő az Info tv., illetve az irányadó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően statisztikai célokra felhasználhatja. Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használhatja, azonban jogosult azokat az Adatkezelő által kezelt más adatbázisokkal összekapcsolni.

4. A Webáruház oldalaira látogató felhasználók számítógépének egyes adatai és IP címei statisztikai és rendszerfejlesztési célból naplózásra kerülnek (látogatási statisztikák). Ezeket az adatokat az Adatkezelő kizárólag belső használatú statisztikák készítésére használhat fel. Az IP címeket az üzemeltető semmilyen más adathoz nem köti, mely alapján a felhasználó személye beazonosítható lenne, és harmadik személynek semmilyen formában nem adja át vagy nem teszi elérhetővé.

X. ADATFELDOLGOZÓ IGÉNYBEVÉTELE ÉS AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGE

1. A személyes adatok tárolására és a szerverszolgáltatásra vonatkozó adatfeldolgozás

Adatfeldolgozó neve: ShopRenter.hu Kft.

cím: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

telefon: 0612345011

e-mail: info@shoprenter.hu

A Shoprenter.hu Kft. az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi a szerverein. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

2. Ügyfélszolgálati teendőkkel kapcsolatos adatfeldolgozás, számlázás

Adatfeldolgozó neve: V-NEGRA Kft. (Tengerszem Túrafelszerelés és Túrabolt)

cím: 1074 Budapest, Dohány utca 29.

telefon: +36-1-322-1606

e-mail: webaruhaz@tengerszem.hu

A V-NEGRA Kft. az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján az ügyfélszolgálat működtetésével kapcsolatos és ügyfélszolgálati tevékenységgel (pl. személyes áruátvétel, reklamáció kezelés, visszáru kezelés, készpénzes számla kiállítása) kapcsolatos teendők ellátását végzi. Ezen tevékenységek ellátása során a V-NEGRA Kft. a vásárló nevét, címét, számlázási címét, e-mail címét, és telefonszámát, továbbá a rendelésre időpontját, a megrendelt termék lényeges tulajdonságaira vonatkozó adatokat kezeli. A V-NEGRA Kft. az adatokat  a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, adattörlésre nem jogosult, azonban a webáruház admin felületéhez a hozzáférése annak megvonásáig megmarad.

A V-NEGRA Kft. az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján az ügyfélszolgálat személyes átvett termékek ellenértékének az ügyfélszolgálaton készpénzben történő kifizetése esetén köteles készpénzes számlát kiállítani az adott termék ellenértékről, mivel az ÁFA tv. vonatkozó rendelkezései szerint készpénzes számlát kizárólag a fizetés napján lehet kiállítani. A V-Negra Kft. a számlázással összefüggésben köteles az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őriznie. Amennyiben a V-Negra Kft. készpénzes számlát állít ki, a kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását a felhasználó visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni

3. Áruszállítással kapcsolatos adatfeldolgozás

Adatfeldolgozó neve: V-NEGRA Kft. (Tengerszem Túrafelszerelés és Túrabolt)

cím: 1074 Budapest, Dohány utca 29.

telefon: +36-1-322-1606

e-mail: webaruhaz@tengerszem.hu

A V-NEGRA Kft. az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján logisztikai feladatokat is ellát, amely során raktározza a webáruházban található árukat, összeállítja a vásárló megrendelése alapján az egyes csomagokat, átadja az adott csomagot a futárszolgálatnak, aki a csomag kiszállítását végzi a vásárló által megadott szállítási címre. A V-NEGRA Kft. az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, adattörlésre nem jogosult, azonban a webáruház admin felületéhez a hozzáférése annak megvonásáig megmarad.

Al-adatfeldolgozó neve: GLS General Logistics Hungary

Adatfeldolgozó elérhetőségei:

cím: 2351 Alsónémedi GLS Európa utca 2.

telefon: +36 29 886 660

e-mail: info@gls-hungary.com

A GLS, mint al-adatfeldolgozó a V-NEGRA Kft.-vel, mint adatfeldolgozóval kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Az Adatkezelő és a V-NEGRA Kft. között létrejött írásbeli megállapodás alapján a V-NEGRA Kft., mint adatfeldolgozó, az Adatkezelő erre vonatkozó rendelkezése szerint további adatfeldolgozót (al-adatfeldolgozót) vehet igénybe. Ennek során GLS a vevő nevét, címét és a telefonszámát a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

Adatfeldolgozó neve: Magyar Posta Zrt. Ügyfélszolgálati Igazgatósága  

Adatfeldolgozó elérhetőségei:

cím: 3512 Miskolc

telefon: 06 1 767 8282

e-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu

A Magyar Posta Zrt. az Adatfeldolgozóval kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt a Természetjáró Kedvezménykártya és a Turista Magazin kézbesítésében. Ennek során a Magyar Posta a felhasználó nevét, címét a Természetjáró Kedvezménykártya és a Turista Magazin kézbesítésének időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

4. Könyveléssel kapcsolatos adatfeldolgozás

4.1. Adatkezelő vonatkozásában

Az adatfeldolgozó megnevezése: Magyar Természetjáró Szövetség pénzügyi részleg

Adatfeldolgozó elérhetőségei:

cím: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 31.

telefon: +36-1-311-2467

e-mail: info@termeszetjaro.hu

Az Adatkezelő saját pénzügyi részlege végzi a számviteli bizonylatok könyvelését. Ennek során az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

4.2. Al-adatfeldolgozó neve: Adóstop 2000 Kft.

Al-adatfeldolgozó elérhetőségei:

cím: 1082 Budapest, Üllői út 40. II/3. 

telefon: +36 1 322 1606

e-mail: info@tengerszem.hu

Az Adóstop 2000 Kft., mint al-adatfeldolgozó, a V-Negra Kft.-vel, mint adatfeldolgozóval kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Al-adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

XI. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSK

1. Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

2. Az Adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezni meg és hajtja végre, hogy az az Infotv. és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az felhasználók magánszférájának védelmét.

3. Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

4. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel megvédi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

XII. A FELHASZNÁLÓT MEGILLETŐ JOGOK

1. Tájékoztatáshoz való jog

A felhasználó, azaz a vásárló az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja a felhasználót a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

2. Az adatok helyesbítéséhez való jog

A felhasználó az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.

3. Az adatok törléséhez való jog

A felhasználónak lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).

4. Az adatok zárolásához való jog

A felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené a felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta

5. A tiltakozás joga

A felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,  (i) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben;  (ii) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – a felhasználó hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a felhasználót írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

XIII. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

1. Amennyiben a felhasználó szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette a felhasználó valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

2. A fentiek emellett az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor a felhasználó az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

XIV. A SZEMÉLYES ADATOK VALÓDISÁGA, SZEMÉLYES ADATOK TÖRLÉSE, SZEMÉLYES ADATOKBAN BEKÖVETKEZTT VÁLTOZÁS BEJELENTÉSE

1. Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

2. A Vásárlónak az adatkezelés megszűntetésére vonatkozó kifejezett postai vagy elektronikus úton tett írásos nyilatkozatára az Adatkezelő az adatkezelés megszűntetésére vonatkozó nyilatkozat kézhez vételétől számított 30. napon  megszűnteti az adatkezelést és adatbázisból törli a Vásárló adatait.

3. A személyes adatokban bekövetkezett változást a felhasználó 8 munkanapon belül az Adatkezelő II/1. pontban meghatározott elérhetőségein jelezni köteles.

XV.ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁSBA TÖRTÉNŐ BEJELENTKEZÉS

1. Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kell jelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba.

2. Az Adatkezelő az Infotv. 68. § (6) bekezdése alapján a nyilvántartásba lett véve a következő adatkezelésekre:

- hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis, az oldalon történő változásokról, új tartalmakról,
- akciókról szóló információk küldése a regisztráltaknak,
- direkt marketing. a regisztrált felhasználók megkeresése a Magyar Természetjáró
- Szövetség által kínált termékajánlatokkal, akciókkal kapcsolatban
- nyereményjátékhoz kapcsolódó adatbázis kezelés - www.turistashop.hu, www.turistamagazin.hu, www.termeszetjaro.hu -. a regisztrált felhasználók megkeresése a Magyar Természetjáró Szövetség által szervezett nyereményjátékokkal kapcsolatban

3. Adatkezelés nyilvántartási számaink: NAIH-103005/2016., NAIH-104467/2016., NAIH-104109/2016.

XVI. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot módosítsa. A jelen Szabályzat módosítását követően valamennyi felhasználót megfelelő módon (pl. hírlevélben, a weboldalon feltüntetve, belépéskor felugró ablakban vagy egyéb módon) tájékoztatja. A szolgáltatás további felhasználásával a felhasználók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy módosítás esetén a korábbi szövegváltozat is elérhető legyen a honlapon.

 

Turistashop_bal_skyscraper